Umowa licencyjna

§1
Przedmiot umowy
 • 1. Niniejsza Umowa Licencyjna stanowi Załącznik nr 1 do Regulaminu świadczenia usług lub Umowy o współpracy.
 • 2. O ile nie wskazano inaczej pojęcia zastosowane w Umowie Licencyjnej mają takie znaczenie jak nadane w Regulaminie.
 • 3. Umowa Licencyjna określa prawa i obowiązki Klienta, Użytkownika lub innych osób bądź podmiotów do korzystania z narzędzi, programów, aplikacji, bibliotek, API itp. dostarczonych przez Floomli, w szczególności:
  • a) Aplikacji,
  • b) Portalu,
 • 4. Umowa Licencyjna dotyczy:
  • a) Oprogramowania do którego Floomli posiada autorskie prawa majątkowe;
  • b) Oprogramowania do którego autorskie prawa majątkowe posiadają inne podmioty;
  • c) Oprogramowania stanowiącego utwór zależny do którego Floomli posiada prawa lub uprawnienia.
§2
Ograniczenia licencyjne
 • 1. Licencja objęta Umową Licencyjną nie może być przenoszona na inne podmioty.
 • 2. Korzystanie z Oprogramowania objętego Umową Licencyjną jest możliwe tylko w ramach Aplikacji, Portalu lub Urządzenia.
 • Zabronione jest korzystanie z Oprogramowania:
  • a) w celu świadczenia usług, wytwarzania produktów itp. na rzecz obywateli, organów publicznych lub podmiotów mających siedzibę w Iranie, Korei Północnej, Syrii, Sudanie lub na Krymie;
  • b) w celach zabronionych prawem.
 • Zabronione jest wykorzystanie Oprogramowania z Urządzeniami innymi niż dostarczone przez Floomli.
§3
Pola eksploatacji
Umową Licencyjną są objęte następujące pola eksploatacji:
 • 1) zbieranie danych z Urządzenia;
 • 2) dostęp do danych za pośrednictwem Aplikacji lub Portalu.
§4
Zakres terytorialny
Licencja obejmuje terytorialnie państwa Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
§5
Czas trwania
Licencja zostaje udzielona na czas:
 • 1) korzystania z usług w przypadku Portalu lub Aplikacji;
 • 2) jednego roku od zakończenia współpracy w przypadku Oprogramowania na Urządzeniu.
§6
Licencje Open Source
Informacje na temat licencji do elementów Open Source wykorzystanych przez Floomli zawiera Załącznik A.
§7
Pozostałe postanowienia
W kwestiach nieuregulowanych w Umowie Licencyjnej stosuje się Regulamin lub Umowę o współpracy.

Aktualizacja: 01.01.2021