Regulamin świadczenia usług

§ 1

Definicje

 1. Floomli – FLOOMLI Szymon Kumorowski, Raba Wyżna 128, 34-721 Raba Wyżna, NIP: 7352785475;
 2. Użytkownik – osoba posiadająca Konto w ramach Aplikacji i Portalu na rachunek Klienta;
 3. Klient – Podmiot, który zawarł z Floomli, umowę na świadczenie usług w tym jako Użytkownik lub za pośrednictwem Użytkownika;
 4. Okres rozliczeniowy – 30 dni kalendarzowych. liczony odrębnie dla każdej usługi;
 5. Oprogramowanie – aplikacja, program komputerowy, API, biblioteka itp., w tym Aplikacja i Portal;
 6. Portal – dostępny poprzez przeglądarkę internetową serwis www pod adresem fgps.pl;
 7. Aplikacja – aplikacja zainstalowana na urządzeniu z systemem Android lub iOS. Aplikacja jest dostępna w:
 1. App Store pod nazwą Floomli GPS od wydawcy Floomli;
 2. Google Play pod nazwą Floomli GPS od wydawcy Floomli.
 1. Umowa o świadczenie usług – odrębna umowa o korzystanie z usług świadczonych przez Floomli, w przypadku braku odrębnej umowy pod tym pojęciem należy rozumieć również Regulamin;
 2. Urządzenie – wyłącznie urządzenia dostarczone lub zatwierdzone do użycia przez Floomli;
 3. Gość – osoba fizyczna lub prawna, tudzież jednostka organizacyjna, która nie posiada Konta Użytkownika na Platformie w ramach korzystania z niej;
 4. Obiekt - pojazd, miejsce lub inna rzecz fizyczna, której parametry monitoruje urządzenie o ile jest możliwe połączenie urządzenia z obiektem;  
 5. Inne Urządzenie - oznacza urządzenia nabyte od innego podmiotu niż Floomli;  
 6. Usługa Zewnętrzna - oznacza usługę świadczoną przez inną organizację lub podmiot niż Floomli, w tym usługi publiczne (np. świadczone przez państwo, samorząd czy podmiot publiczny lub usługi świadczone na ich zlecenie).  

§ 2

Zakres usług - aplikacja

 1. Aplikacja, w zakresie zależnym od oferty wybranej przez Klienta i możliwości zakupionego urządzenia, umożliwia Użytkownikowi:
 1.  zdalny podgląd danych odczytanych przez urządzenie zamontowane przez Klienta,.dostęp do danych archiwalnych;
 2. podpięcie urządzenia do konta Użytkownika, Użytkownik może podpiąć do swojego konta dowolną liczbę urządzeń;
 3. przypisanie urządzenia do obiektu;
 4. korzystanie z Usługi Zewnętrznej.
 1. Korzystanie z Aplikacji wymaga konta Użytkownika, utworzonego za pomocą Portalu.
 2. Dostęp do Aplikacji jest ograniczony tylko dla zalogowanych Użytkowników.

§ 3

Zakres usług - portal

 1. Portal umożliwia Użytkownikowi:
 1. zakup na rzecz Klienta usług lub urządzeń;
 2. zakup i aktywację kodu PrePaid;
 3. powiązanie Urządzenia z kontem Użytkownika;
 4. rejestrowanie kont Użytkownika;
 5. uruchomienie i korzystanie z Usługi Zewnętrznej.
 1. Portal umożliwia Gościowi:
 1. zakup urządzeń;
 2. zakup kodu PrePaid.

§ 4

Wymogi techniczne

Do poprawnego korzystania z usług świadczonych przez Floomli, należy spełnić następujące wymogi, odpowiednio dla:

 1. Urządzenia:
 1. przebywanie w zasięgu sieci telefonii komórkowej – wymóg niezbędny do prowadzenia transmisji danych w ramach świadczenia usług;
 2. przebywanie na terenie państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego (w przypadku korzystania z karty SIM dostarczonej przez Floomli);
 3. przebywanie w zasięgu satelit systemu GPS – w celu umożliwienia odczytu koordynatów geograficznych Urządzenia.
 1. Aplikacji:
 1. posiadanie urządzenia z systemem Android co najmniej w wersji 10.0 albo nowszej, ewentualnie z systemem iOS w wersji 10.0  albo nowszej;
 2. dostępu do Internetu;
 3. zarejestrowane konto Użytkownika w Portalu;
 1. Portalu:
 1. dostęp do Internetu;
 2. przeglądarki internetowej Opera, Safari, Chrome lub Firefox w najnowszej wersji;
 3. zarejestrowania konta Użytkownika.

§ 5

Zawarcie umowy

 1. Umowa o świadczenie usług dostępu do Aplikacji lub Portalu zostaje zawarta z chwilą założenia konta Użytkownika.
 2. Umowa o świadczenie usług odpłatnych zostaje zawarta z chwilą ich zamówienia przez Użytkownika za pośrednictwem Portalu lub Aplikacji.
 3. Umowa o sprzedaż lub dostawę Urządzenia bądź innego produktu, zostaje zawarta z chwilą zaksięgowania całości środków na rachunku Floomli.

§ 6

Model współpracy

 1. Klient może korzystać z usług Floomli na jeden z trzech poniższych sposobów przy czym to Floomli określa czy dany sposób jest dostępny w ramach konkretnej oferty:
 1. Abonamentowy;
 2. PrePaid;
 3. Subskrypcyjny.
 1. PrePaid:
 1. Klient lub Gość może zakupić kod PrePaid za pomocą Portalu;
 2. zakupiony kod należy aktywować poprzez przypisanie go do wybranego Urządzenia, co pozwoli na korzystanie z usług Floomli przez czas i w sposób określony podczas zakupu kodu;
 3. każdy kod PrePaid można aktywować tylko jeden raz i na jednym Urządzeniu;
 4. w przypadku rezygnacji z usługi opłaconej aktywowanym kodem PrePaid Floomli nie zwraca niewykorzystanych środków;
 5. kodPrePaid wygasa(przepada) jeśli nie został aktywowany w ciągu 365 od jego nabycia.
 1. Abonament:
 1. Floomli nalicza Klientowi opłaty za Użytkowników korzystających z usług lub Urządzenia podpięte do danego Użytkownika, na zasadach zgodnie z wybranym Abonamentem;
 2. Użytkownik przypisany do Klienta ma dostęp do usług w zakresie określonym w danym abonamencie;
 3. mogą być pobierane opłaty za usługi spoza zakresu objętego abonamentem lub przekraczające zakres określony w abonamencie, na zasadach ustalonych w Cenniku Usług PrePaid;
 4. Umowa abonamentowa jest zawierana na czas określony w ofercie, po tym czasie jest rozliczana na zasadach Subskrypcyjnych;
 1. Subskrypcja:
 1. Floomli nalicza Klientowi opłaty za Użytkowników korzystających z usług lub Urządzenia podpięte do danego Użytkownika, na zasadach zgodnie z wybranym planem subskrypcyjnym;
 2. Klient może w dowolnej chwili zakończyć korzystanie z Usług w całości lub w części, przy czym ma to zastosowanie dopiero z chwilą zakończenia okresu rozliczeniowego każdej z usług.
 1. W modelu abonamentowym lub subskrypcyjnym Klient musi podać dane ważnej karty płatniczej i utrzymywać ją przez cały czas oraz wyrazić zgodę na jej obciążanie przez Floomli. W przypadku nieudanego obciążenia karty za usługi lub zamówione Urządzenia dostęp do usług zostaje ograniczony lub zablokowany
 2. Na podstawie art. 106n ust. 1 Ustawy o podatku od towarów i usług Użytkownik oświadcza w imieniu Klienta, że wyraża zgodę na otrzymywanie faktur, korekt faktur, duplikatów faktur oraz załączników do faktur drogą elektroniczną m.in. w formie PDF na adres e-mail podany w Portalu.
 3. Faktura zostanie przekazana na adres e-mail podany przez Użytkownika w Portalu.

§ 6a

Usługi innych dostawców

 1. Pod pewnymi warunkami Użytkownik i Klient mogą korzystać z Usług Zewnętrznych za pomocą usług świadczonych przez Floomli lub dostarczonych przez Floomli Urządzeń.
 1. Warunki korzystania z Usługi Zewnętrznej określa jej dostawca a Klient i Użytkownik są zobowiązani do ich przestrzegania.
 1. Floomli nie świadczy Usługi Zewnętrznej, lecz umożliwia Klientowi korzystanie z niej za pomocą Portalu, Aplikacji lub Urządzenia. Floomli może też sprzedawać Urządzenia przeznaczone wyłącznie do współpracy z Usługą Zewnętrzną, których nie można wykorzystać w ramach usług świadczonych przez Floomli.
 1. Przed rozpoczęciem korzystania z Usługi Zewnętrznej lub zakupem Urządzenia na jej potrzeby Klient i Użytkownik muszą spełnić następujące obowiązki:
 1. zapoznać się z warunkami Usługi Zewnętrznej np. umową, regulaminem, cennikiem, przeciwskazaniami, wymaganiami technicznymi itp.;
 2. zapoznać się z instrukcją obsługi Urządzenia udostępnianą przez Floomli;
 3. zapoznać się z informacjami na temat Usługi Zewnętrznej, zarówno tymi, jakie podaje Floomli jak i bezpośrednio u jej dostawcy;
 4. zapoznać się z ostrzeżeniami dotyczącymi Usługi Zewnętrznej.
 1. Podczas korzystania z Usługi Zewnętrznej Klient i Użytkownik mają obowiązek:
 1. postępować zgodnie z informacjami dostarczonymi przez Floomli;
 2. stosować się do instrukcji obsługi Urządzenia;
 3. stosować się do komunikatów w Aplikacji lub Portalu;
 4. wykorzystywać wyłączenia Urządzenia wyraźnie oznaczone jako przeznaczone dla danej Usługi Zewnętrznej;
 5. nie dokonywać żadnych zmian, modyfikacji lub innych ingerencji w Urządzeniu, Aplikacji lub Portalu.
 1. Wszelkie reklamacje dotyczące Usługi Zewnętrznej należy składać u jej dostawcy.
 1. Floomli nie ponosi odpowiedzialności za szkody doznane przez Klienta lub Użytkownika w związku z korzystaniem z Usługi Zewnętrznej.

§ 6b

Korzystanie z Innych Urządzeń

 1. W niektórych przypadkach Floomli umożliwia korzystanie z usług lub Usług Zewnętrznych, za pomocą Innych Urządzeń.
 1. Użytkownik lub Klient korzysta w ramach usług Floomli i nabywa Inne Urządzenia na własną odpowiedzialność.
 1. Floomli nie gwarantuje poprawnego działania własnych usług oraz Usług Zewnętrznych z Innymi Urządzeniami.
 1. Korzystając z Innych Urządzeń Użytkownik musi spełnić wymogi techniczne zawarte w niniejszym Regulaminie, w tym wymogi dla Urządzeń.

§ 7

Zawieszenie i zablokowanie konta

Floomli może zablokować konto Użytkownika w wypadku, gdy:

 1. Narusza on obowiązki Użytkownika;
 2. Klient nie opłacił (w całości lub częściowo) korzystania z usług przez Użytkownika;
 3. Podjął próby lub działania ingerujące w działanie Portalu, Aplikacji lub Urządzenia.
 4. Nadużywa usług świadczonych przez Floomli;
 5. Klient lub Użytkownik korzystają z kart SIM dostarczonych przez Floomli w celach innych niż przesyłanie danych zebranych przez Urządzenie do Floomli.
 6. Użytkownik lub inna osoba działająca w imieniu Klienta narusza warunki Umowy Licencyjnej.

§ 8

Obowiązki użytkownika

Użytkownik jest zobowiązany do przestrzegania poniższych obowiązków:

 1. Nie udostępnia hasła do Portalu lub Aplikacji innym osobom lub podmiotom;
 2. Nie wprowadza do usług treści bezprawnych;
 3. Nie wykorzystuje Aplikacji, Portalu lub Urządzenia do działań sprzecznych z prawem, w szczególności do popełniania przestępstw.

§ 9

Ograniczenia usług

Korzystanie z usług świadczonych przez Floomli objętych Regulaminem podlega następującym ograniczeniom:

 1. Zdalne aktualizacje oprogramowania Urządzenia mogą zostać ograniczone lub całkowicie wstrzymane, jeśli Klient korzysta z karty SIM innej niż zakupiona od Floomli wraz z Urządzeniem.
 2. Floomli dostarcza Urządzenia wraz z kartami SIM dostosowanymi do transmisji telemetrycznych, w przypadku nadużycia karty operator może ją zablokować czasowo lub na stałe, za co Floomli nie ponosi odpowiedzialności. Warunki świadczenia usług przez operatora są dostępne pod adresem www truphone.com/pl/regulacje-prawne/website-terms-and-conditions/
 3. Dostawa Urządzenia lub dostęp do Oprogramowania, Aplikacji lub Portalu może zostać czasowo ograniczone lub wstrzymane z uwagi na:
 1. przeprowadzane przez Floomli prace serwisowe, zmiany, aktualizacje itp. Floomli poda z wyprzedzeniem, poprzez Aplikację lub Portal, informacje o planowanych pracach, ich terminie oraz czasie ich trwania. W przypadkach wymagających pilnych prac (np. awaria, zagrożenie bezpieczeństwa itp.) dostęp może zostać ograniczony lub wstrzymany bez wcześniejszego powiadomienia;
 2. działanie siły wyższej w szczególności: awarii lub niedostępności serwerów bądź usług (np. cloud computingu) wykorzystywanych przez Floomli, wystąpienie epidemii lub pandemii lub ogłoszenie stanu epidemii lub pandemii, powódź, wojnę, ogłoszenie stanu wojny, ogłoszenie stanu nadzwyczajnego, ogłoszenie stanu klęski żywiołowej, ograniczenie lub utratę dostępu do energii elektrycznej, strajki, zamieszki, katastrofę naturalną lub przemysłową, decyzję organu lub orzeczenie sądu, częściowe lub całościowe wyłączenie lub zakłócenia sygnału GPS spowodowane czynnikami naturalnymi lub ludzkimi.
 3. Działanie dostawcy Usługi Zewnętrznej. Wszelkie komunikaty co do działania takiej usługi przekazuje jej dostawca.

§ 10

Inne postanowienia

 1. Floomli udziela Klientowi i jego Użytkownikom licencji do korzystania z Aplikacji, Portalu oraz Oprogramowania na warunkach opisanych w Umowie Licencyjnej stanowiącej Załącznik nr 1 do Regulaminu fgps.pl/pl/licencja
 2. Kwestie współpracy Floomli i Klienta w obszarze ochrony danych osobowych reguluje odrębny dokument – Umowa Powierzenia Danych fgps.pl/pl/powierzenie-danych
 3. Klient wyraża zgodę na wykorzystanie zebranych w usługach danych przez Floomli, w formie zanonimizowanej, do poprawy świadczenia usług oraz rozwijania innych usług lub produktów przez Floomli.
 4. Odpowiedzialność Floomli względem Klienta lub Użytkownika jest ograniczona do kwoty 300 zł za jedno i wszystkie zdarzenia. Floomli nie ponosi także odpowiedzialności za utracone korzyści. Powyższe nie stosuje się do konsumentów.

§ 11

Reklamacje

 1. Użytkownik może złożyć reklamację do Floomli:
 1. Drogą mailową pod adresem: [email protected]
 2. korespondencyjnie na adres Floomli podany w §1.
 1. Floomli  terminie 30 dni  rozpatrzy reklamację i wyśle odpowiedź do Użytkownika.

§ 12

Zmiany

Floomli przysługuje prawo do jednostronnej zmiany Regulaminu lub załączników poprzez przekazanie na adres e-mail Klienta informacji o zmianie, z wyprzedzeniem co najmniej 14 dni. Brak sprzeciwu do dnia wejścia w życie zmian oznacza ich akceptację. W przypadku złożenia sprzeciwu w podanym wyżej terminie Floomli zakończy świadczenie usług z chwilą wejścia w życie zmian.

§ 13

Rozwiązanie i odstąpienie od umowy

 1. Każda ze Stron może wypowiedzieć Umowę z zachowaniem trzymiesięcznego okresu wypowiedzenia, przy czym wypowiedzenie Umowy w przypadku:
 1. rozliczenia abonamentowego – jest skuteczne z chwilą zakończenia okresu ustalonego abonamentu;
 2. rozliczenia subskrypcyjnego – jest skuteczne z chwilą zakończenia okresu rozliczeniowego;
 1. Kody PrePaid kupione a niewykorzystane przed upływem okresu wypowiedzenia nie podlegają zwrotowi.
 2. Użytkownik przekazuje wypowiedzenie drogą mailową na adres [email protected] a Floomli na adres e-mail użytkownika podany w ramach korzystania z usługi.
 3. Prawo do odstąpienia przysługuje na warunkach przyznanych ustawą, Floomli może rozszerzyć to prawo wyraźnie zaznaczając to w treści oferty.

Aktualizacja: 02.10.2021